Štatistické spracovanie diplomovej práce

Študenti sa na mňa najčastejšie obracajú so žiadosťou o pomoc so štatistickým spracovaním dát do záverečnej práce. Ponúkam kompletné spracovanie praktickej časti práce, ktorá sa zaoberá verifikáciou hypotéz. Pomôžem vám so správnou formuláciou hypotéz, overím predpoklady, otestujem hypotézy, sformulujem závery a pripravím prehľadné tabuľky a grafy.

Tip:

Vyhnite sa otvoreným otázkam v dotazníku. Je problém s ich štatistickým spracovaním a interpretáciou. Otvorené otázky naviac nechávajú veľký priestor pre subjektívnu  interpretáciu. Vždy ponúknite respondentom len pár možných odpovedí.

Ak nie je možné vymenovať všetky možnosti, ponúknite ako poslednú voľbu “Iné“.